POWER VİTAL DOĞAL ÜRÜNLER ANONİM ŞİRKETİ  DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

Taraflar ve Tanımlar

Orhangazi Mah Teknopark Cd. Teknopark Blok No:1-Z01 Merkez Düzce adresinde faaliyetini yürüten 732 166 71 80  vergi kimlik numaralı POWER VİTAL DOĞAL ÜRÜNLER ANONİM ŞİRKETİ  (bundan böyle  “POWER VİTAL” olarak anılacaktır) ile,

 Power Vital’in distribütörü olmak amacı ile web sitesindeki distribütör sayfasında açık kimlik bilgileri yazılı hukuki ehliyete sahip başvurucu ( bundan böyle “DİSTRİBÜTÖR” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

DİSTRİBÜTÖR, POWER VİTAL’in ürettiği ürünleri kendi ad ve hesabına yurt içi ve yurt dışı pazarlarında satar. Distribütör, ürünlerin bölge ve pazarlarda satışı konusunda Power Vital’in şirket kuralarına  uygun olarak en üst düzeyde çaba göstermeyi ve sorumlu bir tacir  sıfatı ile Power Vital’in hak ve menfaatlerini en iyi şekilde gözetmeyi taahhüt eder.

Sözleşme Konusu

Bu sözleşmenin amacı;  Power Vital tarafından satış ve pazarlaması yapılan ürünlerin, Distribütör tarafından nihai tüketicilere satışına ve taraflar arasındaki ilişkilere yönelik hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi olup, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır

Sözleşme Hükümleri

1. Power Vital tarafından kullanılmakta olan www.powervital.com.tr web sitesindeki başvuru formunun doldurulması, ardından sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eki konumunda olan şirket kurallarını ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma ve onay metnini okuyup kabul ettiğine dair ilgili satırlara onay işareti koyarak sözleşmeyi akdetmesi üzerine başvuran kişi Distribütör sıfatını geçici şekilde kazanmış olur ve kendisine bir kayıt numarası verilir.

2. Distribütör tarafından doldurulan başvuru kayıt formu, başvuru esnasında bu sözleşme ile birlikte kabul edilerek onaylanan şirket kuralları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma ve onay metni bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Distribütör bu sözleşmeyi akdetmek sureti ile sözleşmenin ekinde yer alan tüm hükümleri okuyarak kabul ettiğini, bu hükümlere titizlikle uyacağını ve bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.

3. Distribütör; şirket kurallarının Power Vital tarafından belirlendiğini, Power Vital’in bunları ileride tek taraflı şekilde kısmen ya da tamamen değiştirebileceğini, yeni kurallar veya hükümler belirleyebileceğini, kendisine ayrıca bir tebligat yapılması gerekmeksizin ileride Power Vital’in web sitesinde ilan edilecek ya da mail ile bildirilecek tüm yeni kural ve hükümleri de şimdiden kabul ettiğini, bunlara da titizlikle uyacağını, yeni belirlenen kurallara uymak istemez ise sözleşmeyi feshederek ticari ilişkiyi sona erdirmekte serbest olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4. Distribütör; başvuru kayıt formuna girdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, varsa kayıt formunda belirttiği referans numaranın sponsoruna ait olduğunu, şirket kurallarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.

5. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte Distribütör; kendsine münhasıran bir yetki verilmeksizin ürünleri fiziki pazar yerlerinden, Power Vital’in belirleyeceği özel satış noktalarından veya kendi fiziki ulaşabileceği bölgelerden, nihai tüketicilere satmak üzere özel koşullarla ve belirlenmiş özel fiyatlarla satın alma, Power Vital tarafından organize edilecek etkinlik ve pazarlama programlarına katılma, Power Vital 'in belirli seviyedeki distribütörlere sunduğu diğer imkan ve ayrıcalıklardan yararlanma, şirket kurallarında yazılı şartlar kapsamında komisyon alma haklarını kazanır.

6.Distribütör kendi nam ve hesabına bağımsız şekilde faaliyet yürütecektir. Power Vital’in; Distribütör’ün  ticari faaliyeti üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayacaktır. Power Vital’in Distribütör’ün ticari faaliyetini denetlemek ya da kontrol etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

7.Distribütör ile Power Vital arasında, acentelik, komisyonculuk, bayilik, ticari temsilcilik ilişkisi bulunmamaktadır. Distribütör; tüm faaliyetlerinin hukuksal,mali,cezai sonuçlarından bizzat kendisi sorumludur.

8. Distribütör ile  Power Vital arasında işçi-işveren ilişkisi olmamakla birlikte Distribütör Power Vital’in çalışanı olmadığını, sözleşme kapsamında, bağımsız şekilde kendi nam ve hesabına hareket ettiğini kabul ve  beyan eder.

9. Distribütör; Power Vital tarafından verilmiş özel ve yazılı bir yetki olmadan, Power Vital adına hiçbir ticari ya da hukuki işlem gerçekleştiremez,  Power Vital adına herhangi bir beyan, taahhüt veya garanti veremez. Distribütörün bu yönde bir eylemi olması durumunda, eylemin tüm hukuki sonuçları Distribütörü bağlayıcı olacaktır.

10. Distribütör; faaliyet yürüttüğü ülkelerin tüm yasalarına uymakla yükümlü olduğunu, talep etmesi halinde işbu sözleşme kapsamında yürüttüğü ticari faaliyetine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Power Vital ile paylaşacağını,Power Vital’in talebi üzerine faaliyetlerine ilişkin rapor sunacağını,gerekirse belirli periyodlarda raporlama yapacağını, Power Vital’in veya iştiraklerinin itibarını tehlikeye sokacak veya  Power Vital’in ve iştiraklerinin imaj ve ticari markalarına zarar verebilecek eylemlerde bulunmayacağını, herhangi bir şekilde yanıltıcı, haksız veya yasa dışı ticari faaliyet içinde olmayacağını kabul ve beyan eder.

11. Distribütör, Power Vital ürünlerini pazarlarken;  sözleşmeye ve şirket kurallarına uygun hareket edeceğini, faaliyet gösterdiği ülkelerin yasal mevzuatlarına,TTK tebliğnamelerine ve diğer mevzuata uygun beyanlarda bulunacağını beyan eder.

12. Distribütör,Power Vital ürünlerinin hastalıkları önlediği ve  tedavi edici işlevlerinin bulunduğunu doğrudan ya da dolaylı şekilde beyan etmeyeceğini, Power Vital ürünlerinin ilaç benzeri ürünler olduğu sonucuna vardıracak şekilde yanıltıcı açıklamalar, tanıtımlar yapmayacağını, bu şekilde faaliyette bulunması durumunda Power Vital’in talebi üzerine bu  faaliyetlerine derhal son vereceğini, sadece Power Vital’in sağladığı resim, grafik, yazılı materyal vb. bilgileri kullanacağını,aksi durumlarda  sözleşmenin feshi için yeterli sebep olduğunu beyan ve kabul  eder.

13. Distribütör; elde edebileceği olası gelirin tamamen kendi ticari faaliyetine bağlı olduğunu, yürüttüğü faaliyetin  Power Vital ürünlerinin kendisi tarafından bulunacak potansiyel tüketicilere satılmasına ilişkin olduğunu,  Power Vital’in kendisine belirli bir gelire erişme garantisi vermediğini, şirket kuralları ve sözleşme eklerinde belirlenenler dışında başkaca bir talep hakkı olmadığını beyan ve kabul eder.

14. Distribütör; siparişlerini şirket kurallarına uygun şekilde verecektir. Distribütör’ün siparişlerinde yaşanan gecikme veya ifa imkansızlığından kaynaklanabilecek olası zararlardan Power Vital sorumlu değildir. Distribütöre yapılacak ürün teslimine ilişkin masraflar Distribütör’e ait olacaktır. Kargo ile ürün teslimi olması durumunda kargoda oluşabilecek kayıp, hasar veya gecikmeye bağlı olası zararlar nedeni ile Power Vital’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Distribütör; ürün iadelerini şirket kurallarına uygun şekilde yapmakla sorumludur, şirket kurallarına  aykırı şekilde yapılan iadeler kabul edilmeyecektir.

15. Distribütör; satın aldığı ürünleri yalnızca nihai tüketiciye satabilecektir. Bunun haricinde ürünleri toplu olarak başka bir tacir, üçüncü kişi veya diğer distribütörlere satamayacaktır.

16. Distribütör; Power Vital ürünlerini hiçbir surette  online şekilde pazarlayamayacak ve satamayacaktır. Distribütör; ne kendisine ait web sitesinde ne de başkaca bir elektronik ticaret sitesinde ürünlerin satışını yapamayacaktır.  Distribütör; ürünlerin satışı için fiziki pazarları kullanacağını ve fiziki pazarlama yöntemleri kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

17. Distribütör; faaliyetini yürütürken Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata ve ayrıca yürürlükte bulunan tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Distribütör’ün yurt dışı pazarlarında faaliyet göstermesi durumunda, faaliyet gösterilen ülkenin yasalarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.Aksi durumda tüm sorumluluk Distribütör’e ait olacaktır.

 18. Distribütör; ticari faaliyeti nedeniyle üçüncü kişilerden edineceği her türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını taşıdığını, bu konudaki tüm yasal yükümlülüklerin kendisine ait olduğu beyan ve kabul eder.

19.Power Vital, Distribütör’ün satış hedeflerini  belirlerleyecektir. Bu belirleme protokolü sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte ürünlerin satış koşulları da ayrıca protokolde belirlenecektir.

 

20. Distribütör, aldığı ürünlerin bedelini,  Power Vital’e banka havalesi olarak veya kredi kartı ile yapacaktır. Ödeme, satın alım anında gerçekleştirilecektir.

 

Distribütör tarafından ürün için ödenecek birim fiyatlar, siparişin Power Vital tarafından alındığı tarihte geçerli olan birim fiyatlar göz önünde bulundurularak hesaplanır.

21.Distribütör, distribütörlük sözleşmesi akdetmeleri için üçüncü kişileri Power Vital’e yönlendirmek hakkına sahip olup, sözleşme akdeden üçüncü kişinin başvuru kayıt formunda (kayıt numarasını) belirttiği Distribütör bu kişinin Sponsoru unvanını kazanır.

Distribütör; sponsor olmanın bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve özellikle Power Vital ürünlerinin satışına katkıda bulunma sorumluluğu ortadan kaldırmadığını beyan ve kabul eder.

Distribütör, sponsorun haklarının şirket kurallarında belirtilenlerle sınırlı olduğunu, bunlar dışında başkaca bir talep hakkı olmadığını, bu duruma ilişkin uygulama ve  düzenleme yapma hakkının Power Vital’e ait olduğunu, sponsorluk yapısının bütünlüğünü ihlal eden veya diğer distribütörlerin faaliyetlerini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunmayacağını, beyan ve kabul eder.

Distribütör’ün; yakın akrabaları, arkadaşları veya organik ilişki içinde olduğu üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğinin ve/veya muvazaalı işlemler gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi durumunda Power Vital, sponsorluk sıfatını kaldırabileceği gibi, sözleşmeyi de tek taraflı olarak feshedebilir.

22. Distribütör; Power Vital’in ve iştiraklerinin sahip olduğu telif veya diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan Power Vital’in ünvanını, logosunu, ticari sır ve bilgilerini, ticari markalarını ve hizmet markalarını Power Vital’in yazılı onayı ve izni olmaksızın kullanmayacağını, izni olsa dahi fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanmayacağını beyan ve kabul eder.

Distribütör, yazılı şekilde kullanımına izin verilmiş fikri mülkiyet haklarını yalnızca  bu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca ve sözleşmede belirtilen faaliyetleri çerçevesinde kullanabilir.

Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi ya da feshedilmesi durumunda Distribütör, tüm kullanımlarına derhal son vereceğini ve elinde bulunan fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi, belge ve sair şeyleri iade edeceğini beyan ve kabul eder. Distribütör, fikri mülkiyet haklarının sahibinin izni olmadan kullanılmasının, kopyalanmasının yasalarca korunduğunun ve aksi davranışlar için cezai hükümler olduğunu bilmekle yükümlüdür.

Power Vital’in; sözleşmede öngörülen faaliyet kapsamında kullanılmak üzere ürün fotoğraflarını ve bilgileri Distribütör ile paylaşması durumunda  Distribütör, Power Vital’in yazılı onayı olmaksızın faaliyeti esnasında bu fotoğraflar dışında görsel kullanmayacaktır. Bu izin, ilgili fikri mülkiyet haklarının devredildiği anlamında yorumlanamaz ve  Power Vital verdiği tüm izinleri dilediği zaman tek taraflı ve tazminatsız şekilde geri alabilir.

23. Distribütör ve Distribütör’ün bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı kişiler, Power Vital ile ticari faaliyeti süresinde öğreneceği Power Vital’e ait her türlü ticari, idari, finansal ve operasyonel bilginin, prosedür ve satın alma uygulamalarının, Power Vital’in vereceği özel iskonto oran ve fiyatlarının, kampanya, katalog, temsilci ve personel bilgilerinin, şirket içi talimat ve uygulamaların, ürün fiyatı, ürün ismi, sipariş miktar ve tutarlarının, iş yapış biçim ve süreçlerinin, metodolojilerin, her türlü ortamdaki basılı ve sözlü metinlerin, grafiklerin ve politikaların, distribütör ve sponsor bilgilerinin, satış bilgilerinin, organizasyon şemalarının, yazılı veya sözlü yoldan öğrenilebilecek sair tüm ticari, mali, teknik bilgilerin ve bunlarla sınırlı olmaksızın Distribütör’ün bu sözleşme sebebiyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindiği tüm bilgilerin gizli bilgi ve belge niteliğinde olduğunu ve bu bilgileri sadece sözleşme kapsamında yükümlülüğüyle sınırlı olarak kullanacağını, Power Vital ’in yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilerle paylaşmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğü ihlal eden Distribütör; Power Vital ’in uğrayacağı zararı derhal ve  Power Vital’in ilk talebinde ödemekle yükümlüdür.

24. Power Vital; Distribütör tarafından kendisine verilen; Distribütör’e ait tüm kişisel verileri,  Power Vital sistemindeki kayıt numarası, sözleşme bilgileri, banka hesabı ve/veya diğer ödeme aracı bilgileri, performans verileri, grup ve kişisel yeterlilik verileri, sponsor bilgileri, kaydettirdiği distribütör bilgileri, sipariş, satış ve stok verileri, faaliyetine ait finansal istatistikleri veya istatistiksel bilgileri, iletişim kanallarıyla ilgili tercihleri,  Power Vital etkinlik ve toplantılarına katılım bilgileri ve benzeri mahiyetteki diğer bilgileri gerekli ve ilgili olduğu ölçüde, gizlilik koşullarına bağlı kalarak, aşağıdaki amaç ve şekillerde işleme ve saklama hakkına sahip olup, Distribütör sözleşme gereğince kişisel verilerinin işlenmesine ve saklanmasına onay vermiştir.

Power Vital,  kişisel verileri; sözleşmenin ifası gerçekleştirmek, Distribütör’ün yürüttüğü faaliyeti daha iyi anlamak,onu geliştirmek, iletişim kurmak, Distribütör’e özel fırsatlar ve promosyonlar sunmak, ürünler ve iş fırsatları hakkında Distribütör’e bilgi vermek, kendi ticari faaliyetini geliştirmek ve planlamak, siparişleri işlemek, tahsilat ve ödemeleri yapmak ve işlemek, Distribütör’ün iş kolunun kontrol edilmesi ve ilgili raporların hazırlanmasını sağlamak, Power Vital’in kurumsal dokümantasyonuna uygun olarak; Distribütör’ün, sponsorun ve üst kollarda yer alan  diğer sponsorların-distribütörlerin bilgilerinin, alış ve satış hacimlerinin derlenmesi, hazırlanması, raporlanması, analizi, bu bilgilerle birlikte ilgili Distribütör’ün adı, adresi, telefon numarası ve/veya e-posta adresinin üst kollarda ( sponsorlar) bulunan tüm ilgili diğer tüm  Power Vital distribütörlerine sunulması, Distribütör’ün kayıt edilmesi, sipariş veya ödemelerinin gerçekleştirilmesi, kayıt dışılığın ve muvazaanın önlemesi, borç tutarlarının tahsil edilmesi, yasalardan doğan diğer yükümlülüklerin ifası ve bunlar gibi diğer amaç ve işlevleri gerçekleştirmek için işlemekte, depolamakta, aktarmakta, transfer etmekte, saklamakta ve benzer şekillerde aşağıdaki gibi kullanmaktadır.

Distribütör; kişisel verilerinin; Power Vital ve hizmet aldığı diğer kişiler tarafından; kullanılmasına, işlenmesine, tasnif edilmesine, depolanmasına, saklanmasına, iş amaçlı raporlarda kullanılmasına, paylaşılmasına, aktarılmasına, yurtiçine yurtdışına transferine, sistematik hale getirilmesine, açıklığa kavuşturulmasına, güncellenmesine, dağıtılmasına, yukarıdaki amaçlarla en geniş şekilde kullanılmasına ve gerektiğinde imha edilmesine onay verdiğini kabul eder.

Distribütör, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi edinme hakkının bulunduğu, herhangi bir zamanda onayını geri çekme hakkının bulunduğu, web sitesinde yer alan kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini ve ilgili diğer belgeleri okuduğunu ve onayladığını beyan eder.

25. Distribütör; Power Vital’in, Power Vital iş ortaklarının, servis ve hizmet sağlayıcılarının, hizmet aldığı 3. kişilerin, verilerin işlenme amacının gerekli kıldığı  durumlarda, kişisel bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına, her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti  gönderilmesine onay vermiştir.

26. Distribütör; kendisinin, ortaklarının, eş veya çocuklarının, ikinci dereceye kadar akrabalarının Power Vital ürünleri ile fiilen veya potansiyel olarak rekabet içinde olan veya Power Vital ürünlerinin yerine kullanılabilecek veya onları ikame edebilecek diğer ürünleri  doğrudan ya da dolaylı olarak firmalarla benzer bir iş ilişkisi içine girmeyeceğini, rakip ürünlerin doğrudan veya dolaylı olarak temsilciliğini, tanıtımını, pazarlamasını, satışını veya dağıtımını yapmayacağını, aksi durumun sözleşmenin bildirimsiz ve tazminatsız feshi için haklı sebep teşkil ettiğini, rekabet etmemeye ilişkin bu yükümlülüğün sözleşmenin herhangi bir şekilde feshinden sonra da 2 yıl devam edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

27. Distribütörün eşi, kardeşleri veya 1. derece yakınları ancak distribütörün kendi hattında çalışabilir. Distribütörün eşi, kardeşleri veya 1. Derece yakınlarının farklı bir hatta çalıştığı Power Vital Etik Kurulu tarafından tespit edilirse distribütöre açıklama yapılmaksızın hat taşıma işlemi yapılır. Hat taşıma işleminden kaynaklanan prim değişikliklerinden Power Vital sorumlu sayılmaz.

28. Distribütör; iş bu sözleşme kapsamında kazanacağı Distribütörlük statüsünü ve buna ilişkin  hak ile sorumluluklarını Power Vital’e  yazılı olarak bildirmek kaydıyla 1 defaya mahsus olmak üzere 1. derece yakınlarına  devredebilecektir. Devralan, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uymakla mükellef olacaktır.

29.Distribütör’ün vefatı durumunda, Distribütör’ün  bu sözleşme kapsamında kazanacağı Distribütörlük statüsü ve buna ilişkin  hak ile borçları miras yoluyla mirasçılarına aktarılacaktır. Böylesi bir durumda miras hukukuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

30. Distribütör; Power Vital ürünlerinin doğal afet, olağan üstü hal,kaza,savaş vesair mücbir sebepler nedeni ile geç teslim edilmesi, gereği gibi teslim edilememesi veya hiç teslim edilememesi gibi durumlar nedeni ile Power Vital’in sorumlu olmadığını şimdiden kabul etmiştir.

31. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin, mahkeme kararı tarafından hükümsüz kabul edilmesi durumunda, söz konusu madde/maddelerin  sözleşmeden çıkarılmış olduğu kabul edilecek, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacak ve sözleşme ayakta tutulacaktır. Sözleşmeden çıkarılmış veya hükümsüz sayılan maddenin  yerine sözleşmenin ruhuna ve amacına uygun şekilde yeniden düzenleme getirilecektir.

 32. Bu sözleşme süresiz şekilde akdedilmiştir. Distribütör; 3 ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak sureti ile sözleşmeyi, tek taraflı ve tazminatsız şekilde feshetme hakkına sahiptir.

Power Vital; iş bu sözleşmeyi dilediği zaman hiçbir neden ileri sürmeden ve önceden bir bildirimde bulunması gerekmeksizin tazminatsız olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. Distribütör; sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle Power Vital’den herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz ve altı ayı geçmeden yeni bir distribütörlük başvurusu yapamaz.

33.Sözleşmenin feshi durumunda, Distribütör’ün daha önceden Power Vital’den almış olduğu ürünler Distribütör’de kalacaktır. Böylesi bir durumda, Distribütör bu ürünleri en kısa sürede elinden çıkarmayı taahhüt eder.

34. Taraflar arasındaki her türlü hukuki ve ticari iletişim yazılı usulde yapılacak olup, taraflar; posta ya da e-posta adresleri üzerinden ya da web sitesinde yer alan Distribütör’ün kişisel sayfası üzerinden dijital şekilde iletişim kurabilirler. Tarafların faaliyet adresleri ile e-posta adresleri; Power Vital bakımından bu sözleşmede ve ayrıca web sitesinde , Distribütör bakımından ise başvuru kayıt formunda belirtilmiştir.

Taraflar, iş bu sözleşmede belirtilen adreslerin tebligat adresleri olduğunu, tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul eder.

35. Taraflar bu sözleşme ile yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet kuralları ve dürüst ticaret ilkelerine uygun hareket edeceklerdir.Sözleşmenin şartları ve distribütörlük ilişkisi ile bağlantılı olarak taraflar arasında düzenlenecek tüm sözleşmeler iyi niyet kurallarını temel alacaktır.

36. Taraflar, sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen veya arabuluculuk yöntemiyle  çözmeye çalışacaklardır. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıklarda Düzce  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, sözleşme ve uyuşmazlıklar konusunda Türk Hukuku geçerlidir.

Power Vital’in dijital kayıtları, defter ve belgeleri kesin delil olarak kabul edilmiştir.

37.İş bu sözleşme; tarafların sözleşmeyi feshi, Power Vital’in herhangi bir sebepten tasfiyesi durumunda sona erer. Şirket birleşme ve devralma durumunda sözleşmenin ayakta tutulması esas alınır.

Toplam 37  maddeden ibaret iş bu sözleşme taraflar arasında düzenlenmiştir.

Sözleşme, başvuranın sözleşmeyi onaylanması ve kişisel web sayfasının aktif edilmesi ile birlikte yürürlüğe girecektir.